مبانی چدن نشکن دکتر تدین
۳,۳۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
روان شناسی رشد دکتر ملکه مشهدی فراهانی , علیرضا عرب بیگی
۳۵,۰۰۰ تومان
انحلال گازها در فلزات مهندس مهران تدین سعیدی-مهندس حامد ثابت
۳,۵۰۰ تومان
مقدمه ای بر آزمون های متالوگرافی زهیر سراجان-حامد کیپور-محسن کاشی ها
۲۴,۰۰۰ تومان
اصول خوردگی در صنعت دکتر عباس احمدی-دکتر علی محمودی
۴,۶۵۰ تومان
ژئوفیزیک الهام بوستان-نادیا طاهرنیا
۱۵,۰۰۰ تومان
مقدمه ای بر ازمونهای متالوگرافی زهیر سراجان-حامد کیپور-محسن کاشی ها
۲۴,۰۰۰ تومان
درسنامه فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی و جراحی با تاکید در حاملگی مانی میرفیضی-زهرامهدی زاده تورزنی-سیده زهرامیرفیضی
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
مدیریت تولید و عملیات بابک تصاعدیان-علی رمضانی-فرشاد تصاعدیان
۴۳,۰۰۰ تومان
اختلال رفتارهای جنسی فرحناز اسدی فرد
۳,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی روانی زنان محمدرضا بلیاد-معصومه ژیانباری
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
هیدرات گازی متان آیهان دمیرباس
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
تغذیه کاربردی طیور ابوالفضل زارعی-ایمان پژوهنده
۹,۵۰۰ تومان
کاربرد نرم افزار R در علوم کشاورزی ابوالقاسم لواف-رامین جعفرزاده قدیمی-طرلان فرهوش
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی کریس ای برگ-ریچارد دبلیو.لاتین
۵۹,۹۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
پرستاری بهداشت جامعه ۱و۲و۳ مریم جدید میلانی
۲۰,۰۰۰ تومان
پرستاری کودکان کودک سالم دکتر مریم رسولی
۳۰,۰۰۰ تومان
پرستاری کودک بیمار دکتر مریم رسولی
۳۵,۰۰۰ تومان
٪ ۱۵
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال ۹۵,۲۰۰ تومان