تفسیر سوره حمد امام خمینی
۹,۵۰۰ تومان
تاریخ پیدایش ورزش در جهان-ایران-خوزستان خیر اله فرخ نیا-محمدامین فرخ نیا-احمد کریمی پور
۲۸,۰۰۰ تومان
فشرده فیزیولوژی پزشکی گایتون مرتضی کریمیان , نرگس کریمیان
۳۰,۰۰۰ تومان
ریاضی عمومی ۱ وحید صمدپور خلیفه دمحله
۱۷,۰۰۰ تومان
٪ ۳
۴۵۰,۰۰۰ ریال ۴۳,۶۵۰ تومان
تصفیه آب و فاضلاب محمد چالکش امیری
۴۰,۰۰۰ تومان
٪ ۱۰
اصول علمی و مهارتهای بالینی پرستاری اشرف الملوک معماری , مرضیه شیان , خدیجه خسروی
۴۵۰,۰۰۰ ریال ۴۰,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی لوییس کوهن , میشل هالیدی
۳۳,۰۰۰ تومان
جامعه شناسی مفاهیم کلیدی قنادان-مطیع-ستوده
۱۹,۰۰۰ تومان
اپیدمیولوژی برای پرستاران حاتمی پور-اقایی-دلفان
۱۷,۹۰۰ تومان
آناتومی عمومی نراقی-مهدی زاده-پاسبخش
۳۹,۰۰۰ تومان
٪ ۱۰
۴۵۰,۰۰۰ ریال ۴۰,۵۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
اقتصاد خورد علی دهقان
۳۵,۰۰۰ تومان
مقاومت مصالح بیر جانستون
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
کسب و کار از دیدگاه اسلام وزیرمقدم-ادیبی
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
روشهای تحقیق در علوم رفتاری سرمد-بازرگان-حجازی
۴۵,۰۰۰ تومان
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته پیتر فرلی جوینر-وینست کاینرو
۷۹,۹۰۰ تومان
شیمی در علوم ورزشی مارک فاس-تونی فارین
۱۰,۰۰۰ تومان
فیزیولوژی ورزش کاربردی دکتر حمید اقاعلی نژاد-رجبی-سیاه کوهیان
۲۰,۰۰۰ تومان
٪ ۱۰
ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲ حمیدرضا خاتمی-اسماعیل یوسفی-بلال کریمی
۴۴۰,۰۰۰ ریال ۳۹,۶۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۹۰۰ تومان