٪ ۵
بیولوژی فعالیت بدنی ادینگتون وادگرتون
۲۹۰,۰۰۰ ریال ۲۷,۵۵۰ تومان
٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه دکتر ابوالقاسم جزایری
۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۱۵۰ تومان
٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی دکتر محمدحسن تحریریان , فرشته مهرابی
۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲۲,۳۲۵ تومان
٪ ۵
۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۵۰۰ تومان
٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی (۲) دکتر محمدحسن تحریریان , فرشته مهرابی
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۲۵۰ تومان
٪ ۵
اقتصاد کار و نیروی انسانی دکتر حسن سبحانی
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
انواع شعر فرانسه(از آغاز تا شکوفایی شعر نو) دکتر شهناز شاهین , دکتر مهوش قویمی
۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۱۵۰ تومان
٪ ۵
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۰۰ تومان
٪ ۵
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
زیست شناسی عمومی دکتر حسن زارع مایوان
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۰ تومان
٪ ۵
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم دکتر عزت الله عزتی
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
آزمون در زبان انگلیسی (نظریه ها و کاربردها) دکتر فرهادی , دکتر جعفر پور , دکتربیرجندی
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبائی موءتمنی
۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۷۵۰ تومان
٪ ۵
تاریخچه جامعه‌شناسی (درآمدی به جامعه‌شناسی اسلامی ۱) دکتر رحمت الله صدیق سروستانی , محمود رجبی , محمد سلیمان پناه , اکبر میرسپاه
۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۵۰ تومان
٪ ۵
۲۶۰,۰۰۰ ریال ۲۴,۷۰۰ تومان
٪ ۵
مدیریت مالی (جلد اول) ریموند پی. نوو
۲۶۰,۰۰۰ ریال ۲۴,۷۰۰ تومان
٪ ۵
سیاستهای مقایسه ای دکتر سید عبدالعلی قوام
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۳۵۰ تومان
٪ ۵
صرف و نحو عربی دکتر عباس ماهیار
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۳۵۰ تومان
٪ ۵
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۲۵۰ تومان
٪ ۵
قواعد فقه ، بخش مدنی (۲) دکتر سید مصطفی محقق داماد
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
نقد ادبی(به زبان فرانسه) دکتر نسرین خطاط , دکتر ژاله کهنموئی پور
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
٪ ۵
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
اللغة العربیه الحدیثه دکتر محمدعلی آذرشب
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
مدیریت مالی (جلد دوم) ریموند پی. نوو
۲۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۹۰۰ تومان
٪ ۵
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۰ تومان
٪ ۵
۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۵۰ تومان
٪ ۵
۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ تومان
٪ ۵
۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۹۵۰ تومان
٪ ۵
۳۴۰,۰۰۰ ریال ۳۲,۳۰۰ تومان
٪ ۵
جنبشهای اسلامی معاصر دکتر سید احمد موثقی
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۰ تومان
٪ ۵
۲۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۹۰۰ تومان