٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد الهه ستوده‌نما , ویرجینیاری احمدی , آقامحمدی شیرازی
۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۹۵۰ تومان
٪ ۵
راهبردها و فنون طراحی آموزشی سینتیا بی , لشین جولین پولاک , چارلز ام , رایگلوث
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۱۵۰ تومان
٪ ۵
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
تاریخ اساطیری ایران دکتر ژاله آموزگار
۷۰,۰۰۰ ریال ۶,۶۵۰ تومان
٪ ۵
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۲۵۰ تومان
٪ ۵
۹۰,۰۰۰ ریال ۸,۵۵۰ تومان
٪ ۵
حقوق محیط زیست در ایران دکتر مصطفی تقی‌زاده انصاری
۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۵۰۰ تومان
٪ ۵
فنون و صناعات ادبی دکتر جلال سخنور
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی) دکتر داور ونوس , دکتر عبدالحمید ابراهیمی , دکتر روستا
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
شعر انگلیسی دکتر عباسعلی رضایی
۹۰,۰۰۰ ریال ۸,۵۵۰ تومان
٪ ۵
۲۷۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۶۵۰ تومان
٪ ۵
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۰ تومان
٪ ۵
انگلیسی برای دانشجویان رشته باستان شناسی دکتر ملک شهمیرزادی , دکتر پرویز بیرجندی
۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۹۵۰ تومان
٪ ۵
فلسفه در قرن بیستم ژان لاکوست
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۵۰ تومان
٪ ۵
هواشناسی عمومی دکتر هوشنگ قائمی
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۳۵۰ تومان
٪ ۵
۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲۲,۳۲۵ تومان
٪ ۵
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۰۰ تومان
٪ ۵
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۳۵۰ تومان
٪ ۵
مدیریت بازاریابی دکتر داور ونوس , دکتر عبدالحمید ابراهیمی , دکتر روستا
۲۷۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۶۵۰ تومان
٪ ۵
مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
مباحث ویژه مدیریت دولتی دکتر سیدمهدی الوانی , دکتر شمس‌السادات زاهدی
۸۰,۰۰۰ ریال ۷,۶۰۰ تومان
٪ ۵
حقوق مدنی اشخاص و محجورین دکتر سید حسین صفائی , دکتر سید مرتضی قاسم‌زاده
۳۲۰,۰۰۰ ریال ۳۰,۴۰۰ تومان
٪ ۵
آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول) دکتر عادل آذر , دکتر منصور مؤمنی
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
٪ ۵
۹۰,۰۰۰ ریال ۸,۵۵۰ تومان
٪ ۵
۸۰,۰۰۰ ریال ۷,۶۰۰ تومان
٪ ۵
۱۱۵,۰۰۰ ریال ۱۰,۹۲۵ تومان
٪ ۵
تاریخ فقه و فقها دکتر ابوالقاسم گرجی
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۰ تومان
٪ ۵
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۳۰۰ تومان
٪ ۵
مبانی نشر کتاب عبدالحسین آذرنگ
۲۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۹۰۰ تومان
٪ ۵
تحلیل جمعیت شناختی دکتر حبیب الله زنجانی
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۲۵۰ تومان
٪ ۵
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۰ تومان
٪ ۵
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۰۰ تومان