درسنامه ی پرستاری کودکان وونگ:کودک سالمو کودک بیمار ۲۰۱۵ مریلین هاکنبری , دیوید ویلسون , زیر نظر و ویراست سونیا آرزومانیانس
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰ تومان
خلاصه بارداری و زایمان ویلیامز:(برگرفته از ویلیامز سه جلدی گلبان-۲۰۱۴) بهرام قاضی جهانی , روشنک قطبی , ویرایش شهرزاد انصاری
۲۴۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۰۰ تومان
طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی بهمن یزدی-صمدی-عبدالمخید رضایی-مصطفی ولیزاده
۲۴,۰۰۰ تومان
بیماریهای مشترک انسان و دام دکتر محمد علی راد
۱۰,۰۰۰ تومان
٪ ۱۰
۵۵۰,۰۰۰ ریال ۴۹,۵۰۰ تومان
استاتیک ابراهیم واحدیان
۶۰,۰۰۰ تومان
بیان دکتر سیروس شمیسا
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
مبادی العربیه جلد ۳ رشید شرتونی
۱۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
شیمی فیزیک جلد ۲ ایرا لوین
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
سنتز ترکیبات الی استوارت وارن
۴۱,۷۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
مکانیک سیالات استریتر
۳۸,۰۰۰ تومان
مکانیک سیالات استریتر
۳۸,۰۰۰ تومان
۲۱,۵۰۰ تومان