اساتید محترم می توانید با شناسه استاد و کد ملی به عنوان نام کاربری و کلمه عبور به سامانه وارد شوید.