درباره ما

از این پس شما می توانید با مراجعه به پروفایل خود با توجه به انتخاب واحد ترم جاری، کتب و یا جزوات معرفی شده توسط شناسه درس و استاد مربوطه، را انتخاب نموده و در محل دانشگاه تحویل بگیرید. همچنین در صورت اضافه شدن درس در زمان حذف و اضافه و عدم وجود کتب پیشنهادی در بخش داشبورد می توانید با مراجعه به بخش جستجوی کتب و جزوه در پروفایل خود انتخاب و خریداری نمایید.

یکی از مشکلات همیشگی دانشجویان و حتی اساتید تهیه منابع معرفی شده برای هر درس می باشد. که گاهی با گذشت چندین هفته از شروع ترم های تحصیلی تهیه کتاب برای دانشجویان امکان پذیر نبوده و روند آموزشی اساتید نیز با مشکل مواجه می گردد. لذا طرح تامین کتب دانشجویان با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج جهت رفاه و رضایتمندی بیشتر دانشجویان و اساتید به مرحله اجرا در آمده است. در این طرح کلیه اساتید منابع مورد نظر خود را بر اساس سرفصل هر درس معرفی و این منابع همزمان با انتخاب واحد دانشجویان به اطلاع آنها خواهد رسید و کافیست هر دانشجو با مراجعه به پروفایل شخصی خود در سامانه سایکو کتاب و یا جزوه معرفی شده را انتخاب نماید. این کتب توسط تیم سایکو با مشارکت ۸۵۰ ناشر تامین و در محل دانشگاه به دانشجویان تحویل داده می شود.