۱۲,۰۰۰ تومان
كتاب پمپ و پمپاژ محمدرضا آریانا
۳,۲۰۰ تومان
كتاب آسیب های ناشی از زلزله حسن پورمحمد , یاسرکمالی نژاد
۳,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰ تومان
كتاب مسیریابی و شبیه سازی در شبكه محمدنائینی – مهدی همتی
۱,۸۰۰ تومان
كتاب اصول متالوژی رضا قاسم زاده
۵,۹۵۰ تومان
كتاب مبانی چدنهای نشكن مهران تدین سعیدی – حامد ثابت
۳,۳۰۰ تومان
كتاب توربو ماشین محمدرضا آریانا
۴,۸۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
كتاب زبان فنی تخصصی تیمور برنگ نیا
۱,۴۰۰ تومان
كتاب كوانتوم مكانیك دکتر کاظم عضو امینیان
۸۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
كتاب آموزش واژگان فیزیك محمود قرآن نویس – دکتر هژبری
۶,۷۰۰ تومان
كتاب طیف سنجی مادون قرمز دکتراحمدنصیراحمدی
۴,۲۰۰ تومان